C C C C A+ A A- X

Съдебни такси

ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

ТАРИФА №1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН

Тарифа №1 към Закона за държавните такси, за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата и следствените служби и министерство на правосъдието и по АПК, както следва:

По жалби срещу административни актове:

а) от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци - 10 лева;

б) от юридически лица, без посочените в буква „а” и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон - 50 лева

По касационни жалби без определен материален интерес:

а) от гражданите, едноличните търговци, държавните и общинските органи и други лица, осъществяващи публични функции и организации предоставящи обществени услуги – 70 лв.;

б) за организации – 370 лв.;

По касационни жалби с определяем материален интерес – държавната такса по делото се определя като процент от интереса:

а) за гражданите, едноличните търговци, организациите, държавните и общинските органи и за други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги – пропорционална такса в размер на 0,8 на сто от материалния интерес, но не повече от 1700 лв., а в случаите когато материалният интерес е над 10 000 000 лв. – таксата е в размер на 4 500 лв.

б) независимо дали по делото има определяем материален интерес или не, таксите при касационното обжалване по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане са: 30 лв. – за гражданите и едноличните търговци и  200 лв. за организациите, държавните и общинските органи и други лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги.

За частна жалба:

а) за граждани, държавни и общински органи се събира такса в размер на 30 лв.

б) за организации - 150 лв.

Не се дължи такса от граждани за частна жалба по дела за пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане.

За издаване на:

а) удостоверение - 5 лева;

б) заверен препис от документи - 2 лева, а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лев.

 

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК:

По искове за обезщетение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди се събира такса, както следва:

а) от граждани, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел - 10 лв.;

б) от юридически лица, без посочените по буква „а“ - 25 лв.

 По молба за издаване на изпълнителен лист, както и в случаите на служебно издаване на такъв - 5 лв.

По чл. 27, ал. 6 от ЗУСЕФСУ:

При оспорването на индивидуалните административни актове по този закон държавните такси, които се събират за съдебните производства, са пропорционални и са в размер 0,8 на сто от материалния интерес, но не повече от 1700 лв., а в случаите, когато материалният интерес е над 10 000 000 лв. – таксата е в размер 4500 лв. За производства по глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс и за производства по частни жалби пред Върховния административен съд се събира пропорционална такса в размер 10 на сто от дължимата такса по изречение първо, но не по-малко от 100 лв., а за производства по глава дванадесета от Административннопроцесуалния кодекс (касационно производство) се събира половината от дължимата такса по изречение първо, но не по-малко от 100 лв.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация